Procedura reklamacyjna

 

  1. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

  2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową towaru na adres e-mailowy: esklep@eplytki.pl

  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

  5. W przypadku umów zawieranych z klientami, nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  6. W przypadku towaru, objętego gwarancją producenta, klient może reklamować produkt posiadający wady:

    1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

    2. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.