REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.EPLYTKI.PL


Sklep
internetowy dostępny pod adresem www.eplytki.pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów            w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce                        w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.


I Definicje regulaminowe
II Postanowienia wstępne 
III Procedura rejestracji
IV Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży
V Zapłata ceny za towar 
VI Realizacja dostawy - informacje
VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
VIII Reklamacja - Rękojmia
IX Gwarancja
X Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
XI Pozasądowe rozwiązywanie sporów

XII Postanowienia końcowe


Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.),a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw,  odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. 
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

I Definicje regulaminowe

Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poprzez pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie należy odpowiednio rozumieć:
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
2) STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klient oraz Sprzedawcę łącznie; 
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI –  formy składania zamówień na odległość; 
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.eplytki.pl;
6) SPRZEDAWCA – EuroHome.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Olszewskiego 11, 20-481 Lublin, KRS 0000417964, NIP 9462638836, REGON 061404520, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 5 000,00 zł;
7) USŁUGODAWCA - EuroHome.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Olszewskiego 11, 20-481 Lublin, KRS 0000417964, NIP 9462638836, REGON 061404520, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 5 000,00 zł
8) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.eplytki.pl
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.eplytki.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.eplytki.pl;
11) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki;
12) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
13) KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.eplytki.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
14) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym www.eplytki.pl;
15) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;
16)  PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
17) FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
18) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
19) DOKUMENT SPRZEDAŻY  - faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań klienta;
20) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
21) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez sprzedawcę;
22) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
23) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu;
24) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez klienta produkt;      
25) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
26) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
27) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez klienta jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu; 
28) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
29) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;
30) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
31) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

II Postanowienia wstępne

1) Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.eplytki.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2) Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.eplytki.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.eplytki.pl bez zgody właściciela są zabronione.
3) Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.eplytki.pl jest EuroHome.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Olszewskiego 11, 20-481 Lublin, KRS 0000417964, NIP 9462638836, REGON 061404520, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
4) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.eplytki.pl jest sprzedaż detaliczna artykułów wyposażenia wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
5) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 
6) W celu zawarcia umowy ze sprzedawcą klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin. 
7) Treść regulaminu, w przypadku braku decyzji o negocjacji innych warunków, stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby. 
8) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.). Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 
10) Wszystkie produkty oferowane w sklepie
www.eplytki.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia klientowi produktów bez wad. 
11) Ceny podane na stronie sklepu www.eplytki.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
12) Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową www.eplytki.pl.
13) Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez klienta powoduje ponoszenie przez klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
14) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).15) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
16) Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, iż wygląd sprzedawanych towarów (w szczególności ich kolory, odcienie itp.) prezentowane za pośrednictwem sieci Internet mogą w sposób nieznaczny odbiegać od rzeczywistego wyglądu sprzedawanych towarów.

III Procedura rejestracji

1) Rejestracja w sklepie internetowym www.eplytki.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz
umożliwienia sprzedawcy realizacji przyszłych zamówień powinien podać następujące dane:
 b) Nazwisko,
 c) Adres,
 d) E-mail,
 e) Hasło.
3) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
4) W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
5) W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu. 
6) Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację zamówienia.

IV Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży


1) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
2) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
3) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.eplytki.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia. 
4) W celu złożenia zamówienia klient powinien
wejść na stronę internetową sklepu i dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia ani dokonaniem rezerwacji. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
5) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób przesyłki i formę płatności oraz wskazać dane do wysyłki. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez sprzedawcę umowy.
6) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
7) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta. Wysyłka towaru dostępnego w magazynie wynosi 2-3 dni robocze, a w przypadku towarów na indywidualne zamówienie lub towarów niedostępnych w magazynie czas realizacji dostawy wynosi 21 dni, licząc od daty złożenia zamówienia.
8) Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
9) Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
10) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V Zapłata ceny za towar

1) Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.eplytki.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 
2) Sklep przewiduje następujące formy płatności:
 a) przedpłata - płatność przelewem na konto sprzedawcy lub w oddziale banku
na konto: 95 2490 0005 0000 4520 2262 8021 
EuroHome.tv Sp. z o. o.
 ul. Olszewskiego 11
 20-481 Lublin
        podając w tytule przelewu Nr
numer zamówienia,
 b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 c) szybka płatność - Przelewy24
3) W przypadku towarów, których wartość przekracza 15 000 zł forma płatności jest ustalana z klientem indywidualnie. W przypadku zamówień powyżej tej kwoty preferowaną formą zapłaty jest przedpłata przelewem na konto sprzedawcy. Płatność za pobraniem jest preferowaną formą w przypadku zamówień poniżej tej kwoty. Przed zawarciem umowy sprzedawca może indywidualnie uzgodnić z klientem pobranie zaliczki.
4) Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka. 

VI Realizacja dostawy - informacje

1) Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.
2) Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez klienta.
3) Koszt dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki i jest automatycznie wyliczany w momencie składania zamówienia.
4) Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na kliencie. 
5) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest klientowi przez sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
6) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, Schenker, Jass, Raben i PKS .

7) Klient może wybrać również opcję odbioru osobistego towarów kupowanych w Sklepie.

8) Sprzedawca zastrzega, iż opcja osobistego odbioru towarów kupowanych w sklepie jest możliwa wyłącznie w stosunku do towarów, którym Sprzedawca przyznał opcję „odbiór osobisty”.
9) Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
10) Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

11) Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru. 
12) Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22
1 Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.
13) Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22
1 Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34
ust.2 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: esklep@eplytki.pl bądź listownie na adres:
EuroHome.tv Sp. z o. o.
 ul. Olszewskiego 11
 20-481 Lublin
2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta
w informacji mailowej zawierającej potwierdzenie zamówienia/potwierdzenie wysyłki towaru. Wzór oświadczenia dostępny jest również pod adresem www.eplytki.pl/odstapienie.pdf. Oświadczenie o odstąpieniu może być także złożone w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

3) Adres, pod który należy odesłać zwracane towary wskazywany jest w wiadomości e-mail wysyłanej Klientowi przez Sklep po złożeniu zamówienia. 
4) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, klienta
będącego konsumentem prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. 
5) Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 
6) W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14
(czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
8) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. 
Zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy o prawach konsumenta: „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.”
9)
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy o prawach konsumenta).

10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania, charakteru, cech produktów.

11) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: 
 a) sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 b) w przypadku wybrania przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 c) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt.
10 powyżej;
12) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
13) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
14) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
15) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
16) Wraz z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje klienta o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
17) W przypadku odstąpienia przez konsumenta od kredytu konsumenckiego (w przypadku wyboru przez konsumenta ratalnej formy płatności), sprzedawca ma prawo żądać od konsumenta zapłaty ceny za zakupiony produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od umowy ze sprzedawcą. 
18) Konsument, w sytuacji zawarcia umowy ze sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup produktu, będącego przedmiotem umowy pomiędzy nim a sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy konsumentem a kredytodawcą. 
19) Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach: 
 a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
 l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi nie będącemu jednocześnie konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą. 

VIII Reklamacja - Rękojmia

1) W przypadku umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221  Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). 
2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest
ruchomarzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi. 
3) Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest
ruchomarzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi. 
4) W przypadku gdy określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
 a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 c) nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 d) została klientowi wydana w stanie niezupełnym.
6) Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

7) Nie stanowi wady fizycznej nieznaczna różnica w wyglądzie (w szczególności koloru, odcienia itd.) pomiędzy dostarczonym towarem a towarem prezentowanym za pośrednictwem sieci Internet. Różnice mogą wynikać z przyczyn technicznych m.in. ustawienie barw monitora komputera.

8) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
 a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
 b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję konsumenta;
 c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze sprzedawcą;
9) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
10) W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na konsumencie. 
11) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady.